logo.jpg

Gmina Gomunice zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji 210 uczniów (107K/103M) w Szkole Podstawowej w Gomunicach oraz Szkole Podstawowej Chrzanowicach do 31.07.2020r.

Cel został osiągnięty dzięki realizacji zadań:
1.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie przygotowania uczniów do kontynuacji nauki
2.    Tworzenie w szkołach w Gminie Gomunice warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
3.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
4.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Projekt skierowany był do 210 uczniów szkół podstawowych oraz 46 nauczycieli Szkół. Przedmiotem projektu była realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, realizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli mających wpływ na podniesienie poziomu wiedzy uczniów ww. szkół i doposażenie 2 placówek.
Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną rezultaty takie jak:
•    poszerzenie oferty edukacyjnej szkół
•    poprawa wyników szkół (sprawdziany)
•    zwiększenie szans uczniów na rynku pracy
•    indywidualizacja podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
•    podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli prowadzących dzięki ukończonym studiom i kursom
•    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich
•    wzrost jakości zaplecza dydaktycznego szkół (wyposażenie, w tym w narzędzia TIK).logo.jpg 

ZAJĘCIA WE WRZEŚNIU

PLAN ZAJĘĆ Z PROJEKTU

 

GRUPY

KIEDY

PROWADZĄCY

GRUPA III

Zajęcia wyrównawcze                  z matematyki

I tydzień września

czwartek, piątek 14:30-16:45

II i III  tydzień września

poniedziałek, wtorek, środa  14:30-16:00

Edyta Kamińska

Zajęcia mogą ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu uczniów.

 

 

logo

plan1

plan2

plan3

logo

Projekt: „WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet XI RPO WŁ: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie 11.1. Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 11.1.2 Kształcenie ogólne

 

 

 

Realizator projektu:

Gmina Gomunice

ul. Armii Krajowej 30,

97-545 Gomunice

 

Miejsce realizacji projektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach

ul. Słowackiego 12

97-545 Gomunice

Miejsce realizacji projektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach

ul. Łuckiego 16

97-545 Chrzanowice

 

 

logo

Gmina Gomunice realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

 

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Miejsce realizacji projektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach

ul. Słowackiego 12

97-545 Gomunice

oraz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach

ul. Łuckiego 16

97-545 Chrzanowice

 

Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji w SP w Chrzanowicach i SP w Gomunicach do 31.07.2020r.

 

Biuro Projektu:

Ul. Armii Krajowej 30

97 – 545 Gomunice

Kierownik Projektu:

Justyna Moniak

(44) 682 63 10 wew. 22

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 849 465,63 zł

  

Zadania:

1. Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie przygotowania uczniów do kontynuacji nauki.

2. Tworzenie w szkołach w Gminie Gomunice warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

3. Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

4. Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.