Procedura rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie

Podstawa prawna:

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. poz. 1117)
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. nr 131, poz. 1079)
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. nr 67, poz. 756)
  1. Uczeń niepełnoletni ma obowiązek uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, chyba że jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
  2. Wzór rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie zawiera załącznik do niniejszej procedury.
  3. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 1 może być złożona z początkiem danego roku szkolnego i obowiązuje do końca roku szkolnego, w którym została złożona.
  4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
  5. W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył(- a)”.
  6. W każdym roku szkolnym podczas pierwszej wywiadówki (przed przystąpieniem do realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie) wychowawca klasy przedstawia rodzicom przygotowaną przez nauczyciela realizującego zajęcia pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. W sytuacji nieobecności rodzica dopuszcza się przesłanie pełnej informacji przez dziennik elektroniczny Librus.

Załącznik: Wzór rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie wraz z klauzulą informacyjną