Deklaracja dostępności

 

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gomunicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gomunice.szkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Pasek narzędzi ułatwień dostępu, a w nim:

podwyższony kontrast
możliwość powiększenia liter
podświetlane linki
mapa strony
skala szarości
jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 24-03-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gomunicach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Dariusz Dyja e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Michał Alama e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 44 684 24 20
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - DUŻA SZKOŁA

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście, mieszczące się przy ulicy Słowackiego. Nie prowadzą do niego schody, drzwi otwierane są ręcznie. Przy drzwiach po lewej stronie znajduje się przycisk dzwonka, za pomocą którego można wezwać pracownika obsługi, który udzieli niezbędnych informacji oraz pomocy. Do budynku prowadzą jeszcze trzy inne wejścia. Jedno od ulicy Krasińskiego do którego prowadzi kilka schodów, drugie od strony wschodniej, które posiada podjazd dla osób na wózku w celu dostania się na Hale gimnastyczną. Z tego wejścia do głównego korytarza szkoły prowadzą schody. Trzecie wejście mieści się od strony boiska szkolnego, wprost z Hali gimnastycznej, służy głównie jako wyjście ewakuacyjne. Parking znajduje się od ulicy Krasińskiego i posiada jedno oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Mieści się on w odległości około 60 metrów od głównego wejścia do budynku szkoły. Szkoła nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Toalety są częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada windy. Do szkoły można wejść z psem asystującym. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji z budynku, wyznaczony pracownik obsługi udziela niezbędnej pomocy i wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami i pomaga jej bezpiecznie opuścić budynek szkoły.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - MAŁA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE

Drugi budynek szkoły w którym mieści się przedszkole oraz klasy I -III znajduje się od ulicy Krasińskiego. Budynek jest jednopiętrowy. Prowadzą do niego dwa wejścia.Wejście od ulicy Krasińskiego posiada podjazd dla osób na wózkach, który prowadzi wprost z chodnika. Drzwi do budynku otwierane sa ręcznie, posiadają niewielki próg. Drugie wejście znajduje się od strony zachodniej. Prowadzi do niego jeden stopień, oraz niewielki próg. Drzwi otwierane sa ręcznie. W obu wejściach zamontowane sa drzwi dwuskrzydłowe. Z uwagi na to w celu dostania się do budynku potrzebna jest pomoc drugiej osoby, która otworzy drugie skrzydło drzwi i pomoże osobie na wózku dostać się do środka. Każda osoba z niepełnosprawnoscią przybywająca do szkoły otrzyma niezbędną pomoc. Na parterze znajdują się szatnie, grupy przedszkolne, stołówka oraz gabinet logopedyczny. Na pierwsze piętro prowadzą schody, dwuetapowe, gdzie znajdują się klasy I – III. W budynku nie ma windy, toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Szkoła nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma możłiwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Do szkoły można wejść z psem asystującym. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji z budynku, wyznaczony pracownik obsługi udziela niezbędnej pomocy i wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami i pomaga jej bezpiecznie opuścić budynek szkoły.